הבלוג של שלום אטלי

 

הרמב"ם: האישה איננה כשבויה ביד בעלה

 

 

 

הרמב"ם (הלכות אישות פרק יד הלכה ח) כותב שגם כאשר אשה נקראת מורדת, וכששואלים אותה מפני מה מרדה, היא אומרת: "מאסתי בו", כופים את הבעל לתת לה גט לפי שאינה כשבויה בידי בעלה. והרשב"ם ( מובא בטור אבן העזר הלכות כתובות סימן עז) מוסיף שעליו לגרשה מיד.

 

מסקנה זו של הרמב"ם שאין האישה שבוייה בידי בעלה נכונה גם לגבי הבעל: גם הוא איננו שבוי בידי אשתו.

 

אלא שעל פי ההלכה היהודית, כל כפייה על רצונו של הבעל לתת את הגט יכולה לפגום בכשרותו ותוקפו של הגט. גט שנכפה על הבעל – או בלשון חז"ל: "גט מעושה" – יוצר סיבוכים הלכתיים קשים מאוד: ספק אם האישה התגרשה וממילא ספק אם היא יכולה להינשא שוב. ואם נישאה שוב, ספק אם הילדים שייוולדו לה הם ממזרים.

 

בגלל ספקות אלה, חוששים בתי דין רבניים מאז ומתמיד לסדר גט בנסיבות שבהן יש חשש לגט מעושה.

 

לכאורה המצב פחות מסובך מצד האישה: מדין תורה אין צורך בהסכמת האישה לקבלת גט . אך, בתחילת האלף השנייה, תיקן רבנו גרשום מאור הגולה תקנה האוסרת לגרש את האישה בעל כורחה.

 

במציאות הישראלית, גם כאשר בתי הדין הרבניים פוסקים שאישה חייבת לקבל גט, הם נמנעים מלכפות עליה את קבלת הגט.

 

הלכה למעשה, בני הזוג שבויים בידי בן זוגם יותר מאי פעם. אין שום אפשרות כיום להתגרש בלי הסכמה מפורשת של שני הצדדים. הסכמה זו איננה רק על עצם הגירושין אלא גם על כל הכרוך בפירוק התא המשפחתי: אחזקת ילדים ומזונותיהם, פירוק שיתוף ברכוש המשותף  וכול'. בתנאים אלה, "הסכמה" לתת ו/או לקבל גט הופכת להיות כלי מיקוח היוצר סוג חדש של עיגון.

 

על זה יש להוסיף את המקרים בהם הצד השני לא נמצא פיזית כדי לתת או לקבל את הגט וגם המקרים בהם הצד השני לא כשר לתת את הגט כגון מצב של צמח, חסוי או שוטה. מקרים אלה הולכים ומתרבים בגלל התקדמות הטכנולוגיה הרפואית המודרנית ומצב הביטחוני הקשה במדינת ישראל.

 

יש לדעת כי חכמי ישראל על דורותיהם עשו כל מה שלאל ידם כדי להציל אישה מעיגונה. הם השתמשו בכל הכלים ההלכתיים העומדים לרשותם למציאת פתרונות. גם היום כך פועלים בתי הדין הרבניים. רק חומרת איסור אשת איש הנישאת לאחר, החשש לילדים ממזרים כובלים את ידם.

 

למרות חששות אלה, חובה עלינו למצוא פתרונות, במסגרת ההלכה היהודית לו רק משום שהיא הקובעת בענייני אישות במדינת ישראל.

 

עלינו לזכור כי, נישואים מהווים ברית אהבה בין בעל ואישה, אך ברית זו תלויה ברצונם החופשי של בני הזוג. מרצונם הם נכנסים לברית ומרצונם הם רשאים לצאת ממנה.

 

למרות המחלוקות הרבות בנושאים אלה, כאשר קיימת אפשרות של פתרון הלכתי, המבוסס על הכרעת ופסיקת גדולי פוסקים, הגם שיש חולקים עליהם, עלינו להישען עליהם כדי להתיר איש ובמיוחד אישה מעיגונם.

 

ניתן להגיב על מאמר זה בטופס הבא:

 

שולח טופס...השרת נתקל בשגיאה.הטופס התקבל.

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437